KONTAKT
M/S Elektro CZ s.r.o.
Přerovská 39
783 71 Olomouc - Holice
tel.: +420 585 75 16 66
e-mail: info@mselektro.cz

Plošiny k pronájmu Olomouc - půjčovna vysokozdvižných pracovních plošin v Olomouci
www.plosinykpronajmu.cz

Strukturovaná kabeláž - MS Elektro Olomouc


Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě.


Je to univerzální systém, který:
 • podporuje přenos digitálních i analogových signálů
 • u něhož se přípojné body instalují i tam, kde momentálně nejsou potřeba
 • který používá datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a optické kabely
 • u kterého se předpokládá dlouhá morální i technická životnost
 • jehož správná funkčnost je pro firmu stejně tak důležitá jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury

a má především tyto výhody:
 • vysoká přenosová rychlost
 • možnost decentralizace systému a velmi snadná rozšiřitelnost
 • pružnost při změnách konfigurace
 • možnost připojení nových HW technologií

Nabízíme realizaci počítačových sítí - strukturovaným kabelážním systémem KE Line.
Strukturovaná kabeláž lze využít modulárně a operativně nejen pro přenos dat pro PC sítě, telefonní sítě, ale také pro distribuci průmyslové televize -CCTV, identifikačních systémů apod.« prvky strukturované kabeláže »Strukturovaná kabeláž není komodita!


Informační technologie jsou nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím. Strukturované kabelážní systémy jsou jejich neoddělitelnou součástí. Představují infrastrukturu, která musí být vždy v souladu s daným vývojovým stupněm používaných technologií a aplikací. V porovnání se silovými rozvody, které se v principu nezměnily za posledních 50 let, v oblasti datových sítí dochází k revolučním změnám v dvou až tříletých cyklech. Nezachycení těchto změn, nebo ignorování známých trendů má za následek nesprávný výběr kabeláže. To vede k tomu, že se degraduje plná využitelnost ostatních prvků informačního systému, u kterých je cena zpravidla mnohonásobně vyšší než cena kabeláže.

Dlouhá léta výběr strukturované kabeláže rozhodující měrou ovlivňovaly největší nadnárodní IT autority. Ty prosazovaly bud vlastní kabelážní systémy, nebo doporučovaly jiné, jimi ověřené kvalitní alternativy. Vlivem nové strategie těchto IT velikánů koncentrovat se výlučně na „core business" se kabeláže dostaly na okraje jejich zájmu. Úlohu kompetentního konzultanta a dodavatele zčásti převzaly některé firmy zabývající se instalací sítí a systémovou integrací. Většinu uvolněného tržního prostoru však získaly velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, silnoproudé elektroinstalační firmy apod. U mnohých z nich zatím chybí hlubší vědomosti o produktech a problematice datových sítí. Proto jsou strukturované kabeláže vnímány jako komodita a jediným kritériem výběru se stává cena. Dalším novým významným faktorem na trhu je, že o výběru kabeláže čím dál častěji rozhoduje finanční manager investora, a ne budoucí uživatel nebo správce sítě. Riziko nekvalifikovaného rozhodnutí při výběru se takto ještě zvyšuje.

Chránit zájmy u uživatele a prosadit kvalitní řešení s dostatečnou morální životnost je možné, pokud bude strukturovaná kabeláž opět vnímána jak o high-tech disciplína, a ne jako komodita! K tomu aby byl zákazník schopný definovat svoje požadavky a posoudit kvalitu řešení je zapotřebí poskytnout mu všechny nutné informace. Ty musí být pravdivé, aktuální a pro něj srozumitelné.Morální životnost jako hodnota


Požadavky na množství přenesených dat se každým rokem výrazně zvyšují. Většina uživatelů dnes reálně využívá přenosové rychlosti 10-ti násobně vyšší než v polovině devadesátých let. Tento trend bude pokračovat i v budoucnosti. Při stejném tempu růstu budou v horizontu 5-ti až 10-ti let požadavky na přenosové rychlosti na úrovni 10 Gb/s. Pokud je životnost budov několik desetiletí a každý by se rád vyhnul nutnosti výměny kabeláže, je nutné, aby už dnes instalované systémy měly vlastnosti, které se uplatní a využijí až v budoucnosti. Nadčasovost je nejdůležitější vlastnost strukturovaného kabelážního systému a jejím nezohledněním vyjdou prostředky investované do datové infrastruktury nazmar. Poradenské a konzultantské firmy doporučují svým významným klientům stěhovat se jen do prostorů, kde je strukturovaná kabeláž nadčasová, vyhovuje mezinárodním a národním normám, pochází od ověřeného a spolehlivého výrobce a je řádně zcertifikovaná.

Úroveň této IT infrastruktury potom významně ovlivňuje i výšku nájemného resp. cenu budovy.Nový pohled do budoucnosti


Mezinárodní standard ISO/IEC11801 z roku 2002 strukturované kabeláže se rozdělil do tří výkonnostních kategorií tak, jak je to ilustrované na následujících schématech:

Cat. 5E zde představuje kvalitativní úroveň vyhovující současným požadavkům. Je schopná přenášet všechny standardizované protokoly rychlostí do 1 Gb/s včetně Gigabit Ethernetu.Cat. 6E | 7E byly definovány jako perspektivní a nadčasové řešení pro provozování budoucích vysokorychlostních aplikací.
Dnes je zřejmé, že Ethernet představuje jediný perspektivní přenosový protokol pro přenos dat, a proto se jeho vývoj stal určujícím i pro oblast strukturovaných kabeláži.

V červnu 2006 byl mezinárodní komisí IEEE 802.3 schválený nový přenosový protokol 10 Gigabit Ethernet. Z něho vyplynuly i nové požadavky na kabeláže, které se ukázaly být odlišné od toho, co předpokládala norma ISO/IEC 11801 z r. 2002 (ilustrované na předcházejícím obrázku). Proto bylo nutné zavést novou výkonnostní kategorii Cat.6A s požadovanou šířkou pásma 500 MHz a s novými požadavky na odolnost systému vůči přeslechu od sousedních kabelů resp. portů (vyjádřeným parametrem Alien crosstalk). Z tohoto úhlu pohledu bylo původní rozdělení přenosových cest z roku 2002 překonané. Novou situaci je možné ilustrovat na níže uvedeném schématu.

Nová situace představuje revoluční obrat v pohledu na výkonnostní kategorie z hlediska nadčasovosti. Je méně zajímavé zda jde o systém Cat.SE, Cat.6 anebo Cat,7. Důležitá je odpověď na otázku, jestli systém je, nebo není schopný přenášet 10 Gigabit Ethernet. Všechny systémy, v případě kterých je odpověď na tuto otázku zamítavá, se dostávají na stejnou úroveň jako Cat.5E a umožňují maximální přenosovou rychlost 1 Gb/s.

Jinými slovy: oproti vyšším nákladům při instalování kabeláže Cat.6, nezíská uživatel z hlediska rychlosti přenosu dat žádnou výhodu v porovnání se systémem Cat.5E!

Je třeba též upozornit na skutečnost, že schopnost přenášet 1 0 Gigabit Ethernet je vlastností kabelážního systému jako celku. Není proto možné kombinovat komponenty různých systémů, i když jsou certifikované pro Cat.6A!Nestíněná nebo stíněná?


Při testech různých kabelážních systémů, které uskutečnila standardizační komise pro vývoj 10GBase-T se došlo k zajímavým závěrům. Nestíněné kabeláže Cat.6 se ukázaly jako neschopné přenášet 10 Gigabit Ethernet na vzdálenost 100m, což předepisuje norma.

Také se ukázalo, že u nových nestíněných kabeláží speciálně vyvíjených pro 10 Gigabit Ethernet se daří dosahovat požadovaných parametrů Alien crosstalku jen za cenu komplikovaných a nákladných technických řešení, které neúměrně zvyšují cenu takových systémů. Nestíněné kabeláže Cat.6A zároveň ztratily dosavadní výhodu menšího průměru kabelů v porovnání se stíněnými. Absence stínění musí být totiž kompenzovaná zvětšováním rozestupu mezi přenosovými prvky kabelů.

Na druhé straně mnohé stíněné kabeláže Cat.6A vyhověly požadavkům na přenos 10GBase-T jak z hlediska šířky pásma 500 MHz tak i z hlediska hodnot Alien crosstalku. Výrobci kvalitních stíněných kabelážních systémů Cat.6 nemuseli vyvíjet nové produkty Cat.6A. Stačilo, aby kabeláže původně deklarované jako Cat.6 byly přecertifikovány některou z nezávislých laboratoří na systém Cat.6A. Navíc i v minulosti kvalitně zrealizované instalace skládající se výlučně z takto recertifikovaných produktů splňují požadavky pro přenos 10 Gigabit Ethernetu.PVC, LSOH anebo LSFROH?


Všechny kabely z PVC, LSOH i LSFROH pláštěm vyhovují požadavkům požární bezpečnosti v budovách, tj. jsou nehořlavé a nešíří plameny.
PVC kabely však při požáru vytvářejí hustý dým a uvolňují jedovaté plyny, které jsou částečnou příčinou obětí na životech a škod na majetku stejně jako plameny samotné (katastrofy v londýnském metru v r. 1987, na letišti v Dusseldoriu v r. 1996, v tunelu pozemní lanovky v Kitzsteinhorn v r. 2000). Zplodiny hoření korozivně působí na všechny elektronické zařízení a způsobují jejich postupnou nefunkčnost.. Bezhalogenové kabely LSOH a LSFROH nemají výše uvedené negativní účinky.
Navzdory uvedeným nebezpečím vyplývajících z instalace PVC kabelů se zatím nepodařilo ve všech zemích legislativně zabránit jejich používání. Preferování bezhalogenových kabelů zde zůstává jen v etické rovině a morální zodpovědnosti investora za následky případného požáru. Světlým vzorem mezi východoevropskými zeměmi je Slovensko, kde použití bezhalogenových kabelů upravuje zákon (vyhláška ministerstva vnitra SR č. 94/2004 Zz.).

Pozn.: bezhalogenové kabely LSOH a LSFROH se liší jen stupněm odolnosti vůči šíření plamenu, přičemž LSFROH kabely splňují přísnější kritéria.Doporučení

 • Snažte se o vyjmutí strukturované kabeláže z dodávky stavby a řešit ji s profesionální firmou, specializující se na tuto oblast.
  Jde o součást Vaší IT infrastruktury!
 • Upřednostňujte kabeláže s dlouholetou (20 - 25 let) sys¬témovou zárukou na funkčnost všech standardizovaných protokolů, garantovanou přímo výrobci.
 • Své požadavky nedefinujte na základě aktuálních potřeb, ale v perspektivě období, v kterém hodláte kabeláž využívat. V prostorech s krátkodobým pronájmem, v sítích skládajících se z několika přípojných míst a pro provoz s minimálními nároky z hlediska přenosu dat je postačující kabeláž Cat.SE. Ve všech ostatních případech doporučujeme výkonnostní kategorii Cat.6A (garance morální životnosti minimálně 10-15 let).
 • Při porovnání cenových nabídek zohledněte i morální životnost nabízených řešení. Zvažte i náklady které by si vyžádala předčasná výměna kabeláže.
 • Nedůvěřujte nikomu! Vždy požadujte od svého dodavatele věrohodné certifikáty, seznam referencí, zkušební měřící protokoly a potvrzení o kalibraci použitých měřících přístrojů. Z cenového hlediska i z hlediska rezervy v šířce přenosového pásma je výhodnější použití stíněných systémů Cat.6A.
Z cenového hlediska i z hlediska rezervy v šířce přenosového pásma je výhodnější použití stíněných systémů Cat.6A.Ethernet v optických sítích

Podobně jako v metalických kabelážích je i v optických sítích možné hovořit o Ethernetu jako o nejperspektivnějším přenosovém protokolu. Maximální vzdálenost přenosu Ethernet aplikací závisí na typu optických vláken použitých v kabelu. Pro správný výběr typu optických kabelů považujeme za užitečné uvést tabulku s maximálními délkami segmentů v závislosti na protokolu a výkonnostní kategorii optických vláken.

« prvky strukturované kabeláže »


KONTAKT
M/S Elektro CZ s.r.o.
Přerovská 39
783 71 Olomouc - Holice
tel.: +420 585 75 16 66
e-mail: info@mselektro.cz

Plošiny k pronájmu Olomouc - půjčovna vysokozdvižných pracovních plošin v Olomouci
www.plosinykpronajmu.cz

Odkazy: Izolace proti vodě